Spracovanie osobných údajov

1.Deliace centrum, s.r.o. Sabinovská 12, Bratislava

Od 25.mája 2018 sa zmenili existujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov. Nahradilo ich Všeobecné Nariadenie o Ochrane Údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (v ďalšom uvádzané ako "GDPR") a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nižšie nájdete informácie o postupe, podľa ktorého sa spracovávajú Vaše osobné údaje v rámci spoločnosti 1. Deliace centrum, s. r. o., so sídlom Sabinovská 12, Bratislava 821 02.

I.Informácie o Správcovi osobných údajov

Správca osobných údajov Správca, t.j. subjekt, ktorý rozhoduje o tom, na aký účel a akým spôsobom budú Vaše osobné údaje spracované, bude 1. Deliace centrum, s. r. o., so sídlom Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, IČO: 44 950 985, zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 60264/B (v ďalšom uvádzaný ako "1. Deliace centrum, s. r. o." alebo "Správca údajov").
Získanie informácií o spracovaní osobných údajov Všetky záležitosti súvisiace s ochranou osobných údajov môžete získať u nás zaslaním e-mailu na nasledujúcu adresu: obchod@deliacecentrum.sk alebo zaslaním listu Správcovi údajov.

II. Získavanie osobných údajov a účel ich spracovania

Účel spracovania Právny základ Právne odôvodnený záujem, ak existuje
Uzatvorenie a plnenie zmluvy, vytvorenie kontaktu so zákazníkom v súvislosti s plnením zmluvy Článok 6 ods. 1 b GDPR
Preskúmanie sťažností Článok 6 ods. 1 c GDPR
Uplatňovanie nároku na náhradu škody v súvislosti s uzavretou zmluvou Článok 6 ods. 1 f GDPR Zber pohľadávok a vykonávanie súdnych a vymáhacích konaní
Preskúmanie sťažností Článok 6 ods. 1 c GDPR
Archivácia Článok 6 ods. 1 c GDPR
Vedenie štatistiky Článok 6 ods. 1 f GDPR Uchovávanie informácií o štatistikách činností, ktoré vykonávame, a ktoré nám pomáhajú zlepšiť našu podnikateľskú činnosť
Vykonávanie marketingových aktivít s ohľadom na vlastné produkty a služby bez použitia prostriedkov elektronickej komunikácie Článok 6 ods. 1 f GDPR Vykonávanie marketingových aktivít, ktoré podporujú podnikanie
Vykonávanie marketingových aktivít s ohľadom na vlastné produkty a služby s použitím prostriedkov elektronickej komunikácie, zasielanie informačného bulletinu (newslettera) Článok 6 ods. 1 GDPR, kde sa tieto činnosti v dôsledku iných záväzných ustanovení a najmä zákona o telekomunikáciách a zákona o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, vykonávajú výlučne na základe získaných súhlasov, a teda aj článok 6 ods. 1 a GDPR Vykonávanie marketingových aktivít, ktoré podporujú vykonávanú činnosť s použitím e-mailových adries a telefónnych čísel.

III. Kategórie spracovávaných údajov

Spracovávame meno, priezvisko, názov spoločnosti, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, informácie týkajúce sa zmluvy, ako aj údaje, ktoré nám boli dobrovoľne a vedome poskytnuté v papierovej alebo elektronickej podobe.

Nespracovávame žiadne špecifické kategórie osobných údajov.

IV.Obdobie uchovávania osobných údajov

Ako Správca sme zo zákona povinní uchovávať dokumenty, ktoré obsahujú údaje za obdobia uvedené v právnych predpisoch, alebo ak je to potrebné pre správnu činnosť našej spoločnosti a aby sa dodržiavala zásada zodpovednosti.

Ak sa osobné údaje spracovávajú na základe súhlasu, tak sa budú osobné údaje spracovávať až do odvolania tohto súhlasu. Po odvolaní súhlasu, po dobu zodpovedajúcu premlčacej lehote pre uplatňovanie nároku, čo môže vykonať správca údajov alebo čo môže byť vykonané voči správcovi údajov.

V.Prenos osobných údajov na iné subjekty

Osobné údaje môžeme previesť na iné subjekty, ktoré ich spracujú, ide o:

  • technologických partnerov, t.j. subjekty, ktoré nám poskytujú také služby, ako sú hostingové služby, zasielanie e-mailov a poskytovanie služieb zahŕňajúcich štatistiky, komunitné portály, ako aj vývoj a údržbu softvéru,
  • subjekty, ktoré poskytujú právne služby, účtovné služby a služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci kdekoľvek, kde je ich poskytovanie potrebné za účelom bezchybnej prevádzky tejto spoločnosti,
  • subjekty, ktoré prevádzkujú poštovú alebo kuriérsku činnosť,
  • banky, ak je potrebné vykonávať akékoľvek prevody,
  • štátne orgány alebo iné subjekty oprávnené podľa právnych predpisov, aby sme si mohli plniť povinnosti, ktoré nám boli uložené (daňový úrad, národný inšpektorát práce, sociálna poisťovňa, polícia, súdy),
  • subjekty, ktoré nám umožňujú vykonávať platobné transakcie na diaľku,
  • subjekty, ktoré majú kapitálové väzby so Správcom údajov. Zoznam prepojených subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené, môžete získať v sídle Správcu údajov.

VI.Prenos údajov do tretej krajiny

Údaje sa spracúvajú na území Európskeho hospodárskeho priestoru.

VII.Práva dotknutých osôb

Každá osoba, ktorej údaje sa spracovávajú, má právo na prístup k obsahu svojich údajov, ako aj právo na ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie ich spracovania, právo na prenos údajov, právo vzniesť námietku, právo odvolať svoj súhlas kedykoľvek bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe takéhoto súhlasu pred jeho odvolaním (za predpokladu, že dané spracovanie je vykonané na základe súhlasu).

Navyše v prípade, že naše spracovanie údajov porušuje akékoľvek ustanovenie nariadenia GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

Poskytovanie údajov je nevyhnutné pre uzatváranie zmlúv a zúčtovanie obchodných činností. V zostávajúcom rozsahu je poskytovanie údajov dobrovoľné.


Na stiahnutie